•  


    Samorządowe Przedszkole w Bielsku zaprasza do udziału

     

    OGÓLNOPOLSKIM   KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM
    „TRUDNE  GŁOSKI  ŁATWIEJ ZAPAMIĘTAĆ, GDY JE  NARYSUJESZ”.

    Cele konkursu:

    - utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie głosek,

    -- ilustrowanie głosek wykorzystywanych podczas terapii logopedycznej,

    - aktywizująca artystycznie i językowo praca nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych. 

    - rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej i wyobraźni,

    - czerpanie radości ze wspólnej pracy z logopedą, rodzicem bądź nauczycielem przy tworzeniu ilustracji plastycznych

    Założenia organizacyjne:

    1. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-cio i 6-cio letnich.

    2. Format pracy oraz technika wykonania: dowolna, praca płaska.

    3. Każda placówka może złożyć maksymalnie 3 prace.

    4. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy.

    5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zamieszczoną na odwrocie pracy z następującymi danymi:

    imię, nazwisko i wiek uczestnika

    nazwa i adres placówki

    imię i nazwisko nauczyciela

    Należy również dołączyć oświadczenie rodzica (załączniki)

          6. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.

    7. Oceny dokona komisja powołana przez Organizatora.

    8. Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego) 14 kwietnia 2022r. na adres:

    Samorządowe Przedszkole w Bielsku

    Ul. Płocka 19

    09-230 Bielsk

    Woj. Mazowieckie

    9. Prace można również składać osobiście w sekretariacie Przedszkola w godz. 8.00-15.00.

    10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22 kwietnia  2022 roku. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Bielsku: www.przedszkolebielsk.edupage.org.pl oraz „Bliżej Przedszkola”.

          11. Kryteria oceniania prac:     

    - powiązanie z tematyką,

    - estetyka wykonania,

    - pomysłowość i oryginalność prac,

    12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Aby otrzymać dyplom z podziękowaniem dla nauczycieli należy dołączyć kopertę i znaczek..

    13. Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu: Justyna Dominiak, tel. 24 261-50-36

     

    Postanowienia ogólne:

     

    1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z posiadaniem praw autorskich do pracy, wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na publikowanie prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

    2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

     

     

    Zapraszamy do udziału w konkursie.

     

    ZAŁĄCZNIKI DO KONKURSU: regulamin_konkursu_ogolnopolsk..doc

    METRYCZKA_NAJNOWSZA.doc